**ให้เข้ารับรองก่อนวันประชุม 3 วัน**
เข้า รับรองการประชุมผู้บริหารและ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่เเล้ว

มติที่ประชุม

กรุณาลงมติข้างล่าง.


รับรอง ( 40 )

ไม่รับรอง ( )


40 รวม ความเห็น

Powered by:
itcddchiangrai

เอกสาร บันทึก
-รายงานการประชุมฯย้อนหลัง
ดาวน์โหลด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรณีแก้ไขเป็นเรื่องลับ

ลิงค์แจ้ง

ข้อแนะนำปฏิบัติ 3 ขั้นตอน

1อ่านเอกสารที่ดาวน์โหลด
แล้วลงมติรับรอง/ไม่รับรอง ช่องแรก
;2.ลงชื่อ นามสกุล ยืนยัน ให้ความเห็น
ช่องกลาง (ขอชื่อ และคำยืนยันด้วย)
3.กรณีขอแก้ไข หรือเรื่องลับ
ให้แจ้งผ่านทาง form ช่อง3

ระบบจะรีเฟรซหน้าภายใน

120 วินาที อัตโนมัติ
(กรุณาพิมพ์ให้ทันเวลา)

ทีมไอที พช.เชียงราย  

กลับหน้าห้องประชุม